“Varasa” in Paradip Leprosy Colony

ùfù_âûiò Kùfû^úùe ^ì@û aeh _ûk^ Kfû ‘beiû’
      _ûeû\ú_,(IG^þGiþ): ùhûWgú eì_iú ^ì@û aeh 2016 @dcûe¸ùe ‘behû’ @ijûd ijûdK ùÊzûùiaú @^êÂû^ _ûeû\ú_e icÉ ibý/ibýû cûù^ còkòZ ùjûA ùfù_âûiò Kùfû^ú c¤ùe @û^¦ Cfäûiùe ^ìZ^ ahðKê ÊûMZ KeòQ«ò û

_ûeû\ú_ ùefùIß Kùfû^ú ^òKUiÚ aûCeò@û _ûk¦û ùfù_âûiò Kùfû^úùe ajê @ûW´eùe ùÊzûùiaú @^êÂû^e KcðKZðû MY _jõPò icÉ @ù«üaûiúu ij Gjò \ò^Uò aòZûAQ«ò û @^êÂû^e KcðKZðû _ìaðZ^ ù_û÷eû¤lû c¬êfZû ùR^û, ù_û÷eû¤l ai« Kêcûe aògßûk,_âbûZú ^ûdK, ibû_Zò RòùZ¦â Kêcûe iûjê, iµû\K icúe Kêcûe iûjê, cù^ûR ùR^û, C_ù\Áû ^ùM¦â eûCZ,aògßbìhY ùaùjeû, _â\ú_ Kêcûe iûcf,iù«ûh eYjûù¦ûk, cù^ûeõR^ aògßûk, PòZeõR^ cfäòK, RòZê ÊûAñ, iê^ûKe iûjê, ùRýûZò eõR^ \ûi, _âZû_ ^ûdK, cûdû]e eûCZ, _âg^Ü eûCZ, RMa§ê _ùfA, _âZòÂûZû aûcù\a iûjê, eùcg P¦â \kûA, iõRd iûc«eûd, eaò^ûeûdY ùR^û, Kck \ûi, ùWûeû Pû¦þ cfäúK C_iÚòZ ejò @ù«üaûiú cû^uê K´k aõU^ Keòaû ij PòùK^þ, bûZ, iûfûWþe c¤ûjÜ ùbûR^ _egò [ôùf û ù_û÷eû¤lu Ze`eê iÚûdú _û^úd ù~ûMûYe aù¦ûaÉ ^òcù« _âZògéZò ij LûfLcû [ôaû icÉ iÚû^Kê ZZþKûk bòòZòùe icZk Keò ÊzZû _âZò_û\^ KeòaûKê ijcZò _â\û^ Keò[ôùf û IG^þGiþö

Comments

comments