News from Paradipgada

     6 @û«ü eûRý fêùUeû Mòe`þ :5 UâKþ I 3 ùcûUeiûAùKfþ RaZ
       _ûeû\ú_MW, 11/10: RMZiòõj_êe Ròfäû @elú @]ôlK iê]û iòõju ^òùŸðgKâùc I _ûeû\ú_ @Zòeòq @ûelú @]ôlK cû]a P¦â iûjêu _âùZýl ZZßûa]û^ùe MVòZ ÊZª ù_ûfòi Uòc 6 RY @û«ü eûRý UâK fêùUeûuê Mòe` Keòaû ijòZ ùicû^u Vûeê 5Uò ùPûeû UâK, 2Uò Uò_e, 3Uò cUe iûAùKf, 15Uò ^Kfò Pûaò I ùcûaûAf ù`û^ RaZ KeòQòö

_ûeû\ú_ fKþ [û^û @]ôKûeú gêbâûõgê ùgLe ^ûdK @ûùdûRòZ iû´û\òK i¹òk^úùe Mòe` @bò~êq cû^uê jûRe KeûA RaZ MûWò MêWòK iõ_Kðùe iìP^û ù\A Kjò[ôùf, ‘Gjò ùPûe \k _ûeû\ú_ @ke MûWò ùPûeú Keò ùXuû^ûk Ròfäûùe aòKâò Keê[ôùfö @bò~êq cûù^ ùjùf, RMZiòõj_êe Ròfäû Zòùðûf [û^û aUòùfû Mâûce eû]ûgýûc ùaùjeûu _ê@ gêgû« ùaùjeû Ie` Kê^ê, ùijò Mâûce eùcg ^û[gcðûu _ê@ _âKûg P¦â ^û[gcðû Ie` aòRê, Zòùðûf [û^û [email protected] Mâûce ù\a afäb \ûgu _ê@ gâúKû« afäb \ûg Ie` iòfê, ùXuû^ûk Ròfäûe iPò\û^¦ aòjûeúu _ê@ aòRd Kêcûe aòjûeú Ie` aòRê, @^êMêk Ròfäûe gòcòkò _Wû Mâûce cù^ûeõR^ aûeòKu _ê@ iêRòZ aûeòK Gaõ ùXuû^ûk Ròfäûe Kûcûl ^Me [û^û ùLûKèû Mâûce ùKga ùMûzûdZu _ê@ Kck ùfûP^ ùMûzûdZuê Mòe` Keò ùKûUð PûfûY KeòQòö Gcû^u ^ûcùe _ûeû\ú_ [û^ûùe 2Uò, Zòùðûf [û^ûùe 5Uò I _ûeû\ú_ fKþ [û^ûùe 3Uò cûcfû ejòQòö _ûeû\ú_ @kùe Kâùc fêùUeûu _âû\êbðûa aXò Pûfò[ôaûeê iû]ûeYùe bd iéÁò ùjûAQòö IG^þGiþö

Comments

comments